Bijbel of Koran?

Bijbel of Koran | V. Oproep

In het hart van de mens; van ieder mens; leeft boosheid, jaloezie, woede, vijandschap, afgunst, hebzucht, wellust, ontucht etc., etc. Mensen die de Geest gaan meedragen vertonen daardoor meer en meer een gedrag dat gekenmerkt wordt door: "liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing" (Galaten 5 : 19 - 23). Dat lijkt ieder van ons een onmogelijke opgave en dat is het ook. Uit ons zelf kunnen wij dat nooit bereiken. Het is echter wel allemaal te zien in het leven van Jezus de Christus, de mens van God, gegeven om ons allen terug te leiden naar de bron van het leven. Hij heeft de onmacht van de satan reeds aangetoond en zal hem uiteindelijk geheel terzijde stellen in eeuwige verlorenheid. Wend je tot hem en leef! Graag wil ik mijzelf en alle mensen de oproep voorhouden die Paulus doet in Romeinen12.
Enkele verzen citeer ik hier:
Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: “het is aan mij om wraak te nemen, ik zal het vergelden” Maar als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede (Romeinen 12: 19-21).

De Bijbel staat vol dergelijke vermaningen, b.v. Fil 4 : 9: "Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat; wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, brengt dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn".

Jezus zelf zegt (Matteus 5 : 11):
"Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel: zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten".

En (Matteus 5 : 44 – 45):
"Heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel". In Lucas 23 wordt ons verteld dat Jezus, de door God gezonden Verlosser, zelf ook bad voor hen die hem kruisigden.

Het heil in Christus is voor alle volken. Op aarde blijft de satan nog actief. Wend je tot Christus en je zult worden gered van de satan. Er wordt niet beloofd dat je een fijne tijd op aarde zult hebben; integendeel. Er wordt ook niet gezegd dat er door ons mensen een rijk op aarde kan worden gesticht waar recht en gerechtigheid heersen: integendeel. Het kwaad zal vol worden. Pas als de satan alles in het werk gesteld heeft om God tegen te werken en zijn bedoelingen geheel duidelijk zijn geworden komt het Koninkrijk der Hemelen. Dan wordt naar het beeld van Christus de nieuwe mens geschapen. "Dan zal niemand meer kwaad doen, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. Want de kennis van de Heer vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt" (Jesaja 11 : 9). De aarde zal dan zo vol kennis van de grootheid van de Heer zijn als de zee vol water is (Habakuk 2 : 14). In Hebreeën 8 wordt dit ook prachtig verwoord: "in hun verstand zal ik mijn wetten leggen en in hun hart zal ik ze neerschrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn." Ter toelichting voor mijn moslimmedeburgers: het gaat in dit hoofdstuk over Israël maar dan wel te begrijpen als alle navolgers van Christus, opgenomen in het nieuwe verbond door zijn bloed. Het heeft niets te maken met de staat Israël van vandaag. Het gaat om alle volkeren en alle talen. Wij bidden dat er veel moslims dit gaan zien en naar Christus vluchten net zo goed als wij bidden dat veel joden nu eindelijk Christus aanvaarden en de strijd voor een aardse joodse heilstaat vergeten.

Er is sinds Adam slechts 1 oorlog van absoluut belang, die tussen het zaad van de vrouw en dat van de slang. Dat is de godsdienstoorlog die heel de aardse werkelijkheid omspant. Gelukkig is in principe de uitslag ook al vastgelegd met de opstanding van Jezus Christus uit de dood. De mensenvriend heeft de mensenhater reeds verslagen. Op aarde zijn er echter nog heel wat gruwelijke achterhoede gevechten die dwars door landsgrenzen, staatsvormen, politieke ideologiën heengaan, ja die zich afspelen in het hart van ieder mens. Het zal satan uiteindelijk zelfs lijken te lukken alles en iedereen onder zijn directe bewind te brengen. Dan echter zal de Zoon van God triomferend wederkeren, geboren uit het zaad van de vrouw, maar tevens God van voor de grondlegging der wereld. De satan voert een verloren strijd. Hoe zou een schepsel dat afgevallen is kunnen winnen van de levensbron? Voor ieder van ons is het evenwel een strijd op leven en dood. Zullen haat en leugen winnen in ons hart, of de liefde van Christus? Laat ieder bewust kiezen wie hij dienen wil en vervolgens elke dag de heilige oorlog voeren tegen zijn eigen kwade hart. Deze strijd is radicaal, wij moeten totaal anders worden. Ophouden met haat en leugen en door de kracht van Christus beginnen met een leven van liefde en waarheid. Iedere medemens is een schepsel van onze God en Hij eist van ons dat wij hen even liefhebben als ons zelf. Onze God is echter geen dwingeland, hij lokt tot het leven, maar je kunt blijven weigeren. Dan zul je definitief worden onderworpen door de satan! Wanneer je voor Christus kiest zul je worden herschapen naar zijn beeld en bereikt de schepping zijn voltooiing: "laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken" (Genesis 1 : 26).

Christenen moeten de ongehoorde wreedheden van de Islamitische Staat en andere aan satan onderworpen groepen niet beantwoorden met haat. Zij moeten natuurlijk wel tegen gehouden worden en onschuldigen moeten worden beschermd. Voor de bedrijvers van al dit soort gruweldaden moeten wij echter ook ernstig bidden. Zij zijn de grootste slachtoffers van hun eigen misdrijven. Zelfs voor hen is er echter vergeving wanneer zij tot Christus vluchten!