Bijbel of Koran?

Bijbel of Koran | III. Lopen moslims een extra groot risico te worden verblind?

Wel denk ik dat moslims door de aard en geschiedenis van hun geloof een extra groot risico lopen geheel te worden verblind doordat hun haat en leugen wordt gepresenteerd als goddelijke openbaring. Gelukkig is ieder mens vrij om zelf na te denken en te toetsen aan alle heilige boeken en aan de wereldgeschiedenis. De Koran spreekt op een aantal plaatsen over het doden van mensen die Mohammed niet willen volgen. De Heer Jezus offerde zichzelf tot bevrijding van alle mensen: moslims, joden, heidenen, ongelovigen. "Denken jullie dat ik het toejuich als een slecht mens sterven moet? -spreekt God, de HEER. Nee, ik wil dat hij tot inkeer komt en in leven blijft" (Ezechiel 18 : 23). Daarvoor heeft Hij zijn zoon gezonden, zodat ieder die in hem gelooft eeuwig leven zal hebben. Hij leert ons bidden "vergeef ons onze schulden zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was" (Matteus 6 : 12). Blijkbaar is het vergeven dat wij moeten doen een voorwaarde voor het zelf ontvangen van vergeving. In Lucas 7 : 36 - 50 wordt dat in een gelijkenis duidelijk gemaakt.

De behandeling van moslim volken door westelijke volken is in veel gevallen in felle tegenstelling geweest met christelijke naastenliefde. Er valt dus voor moslims best veel te vergeven en christenen doen er goed aan vergeving te vragen voor veel aards denken, verwerven van andermans gebied door oorlog, het belangrijker vinden van oliewinning dan ontwikkeling van de plaatselijke bevolking, milieuvervuiling etc., etc. Omgekeerd valt er ook het nodige op te sommen over het gedrag van moslims in de loop der geschiedenis. Wij moeten daar allemaal mee stoppen en in vrede gaan leven zoals overduidelijk de wil van God is: "heb uw naaste lief als uzelf". Die naaste is niet je vriendje, familielid, geloofsgenoot, lid van je stam of volk, maar ieder door God geschapen menselijk wezen. Het gaat immers niet om liefde die uit ons voortvloeit, maar om liefde van God voor ons en zijn recht op ons als zijn schepselen. Onze liefde moet en mag ontstoken worden aan de liefde van God. Haat, leugen, vernietiging, moord zijn kenmerken van Gods tegenstander. Wie zijn naaste niet wil liefhebben is geen kind van God maar onderworpene van de satan.

Laat je niet door hem misbruiken om volkomen onrechtvaardige dingen te doen die je ziel in gevaar brengen.
Je kunt veel beter zelf het leven verliezen als te worden verleid tot het bedrijven van moord in de naam van God. In Matheus 10 kun je lezen: "Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor hem die in staat is en ziel en lichaam om te laten komen in de Gehenna (hel)".

Moslims dienen ook goed te beseffen dat het westen allang niet meer christelijk is. Het is daarom echt volledig onjuist om iedere wandaad van westelijke landen toe te schrijven aan christenen. Godsdienst is in de eerste plaats iets van het individuele mensenhart. Geldzucht, uitbuiting, milieuvernietiging en zedenverwildering zijn zeker geen kenmerken van christendom. Toets ook niet op hoe iemand zichzelf noemt maar of u in zijn spreken en handelen de boodschap van liefde en waarheid herkent. Verder is het ronduit idioot om verschillen op politiek vlak te vertalen in eeuwige verwerping door God. Wie zijn wij nu eigenlijk helemaal met onze dwaze ideetjes? Jezus de Christus zegt: "Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld"(Johannes 18:36).

Het opblazen van vrouwen en kinderen is niet alleen laf maar ook duidelijk in strijd met de wet van God. Aan de vruchten herkent men de boom. Aan hen die dit soort dingen doen zal uiteindelijk duidelijk worden dat er inderdaad een God is en dat Hij zulke dingen afkeurt!!!