Bijbel of Koran?

Bijbel of Koran | Waarschuwing voor ieder die in God gelooft: Onderken het gevaar!

De mens is bedoeld om beelddrager van God te zijn. Na de zondeval is er daartoe maar één weg: Jezus Christus, de Godmens, de eerste nieuwe mens. Hij heeft God de Vader altijd aanbeden en gehoorzaamd en zijn leven gegeven voor alle mensen. Hij daalde af in de hel en versloeg de satan op eigen terrein. Ieder die daarom bidt wordt door hem verlost van zondig aards denken en herboren tot eeuwig kindschap van God. Het beeld van God kun je alleen dragen door de Geest van God. Mensen die de Geest gaan dragen vertonen daardoor meer en meer een gedrag dat gekenmerkt wordt door: 'liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing' (Galaten 5 : 19 - 23).
Overweeg eens welke kenmerken de tegenstander van God dan zal tonen: haat, zonde, onvrede, ongeduld, vijandigheid, boosaardigheid, ongehoorzaamheid aan Christus, zelfverheffing en woede. Wij mensen hebben allemaal eerder het tweede stel kenmerken dan het eerste. Er wordt dus terecht gezegd dat die goede kenmerken de vrucht zijn van het toelaten van de Geest van God in je hart. Dat kan door je over te geven aan de Heer Jezus Christus. Hij zorgt dan dat je steeds meer door de Geest wordt omgebogen van slecht naar verlost.

Ik ga hier niet diep op deze dingen in. Zie de site "Christus leeft en komt weer". Ik wil mijn moslim medemensen echter wel graag waarschuwen zodat zij het gevaar zullen onderkennen dat op hen afsluipt. Beschouw dit maar als een stukje van mijn persoonlijke heilige oorlog. De heilige oorlog van een christen dient er immers op te zijn gericht dat andere mensen de bron van het leven terugvinden, zodat zij de listen van de satan zullen doorzien en hun toevlucht nemen tot God.
Over religie kan je eigenlijk niet discussiëren. Er spelen dan altijd vooroordelen die diep in de ziel verankerd liggen. Het is echter wel mogelijk om kalm een aantal feiten te overwegen.

Ik ben met jullie eens dat er slechts één God is en dat Hij hoog boven ons verheven is. Wij zijn het waarschijnlijk ook met elkaar eens dat Hij de mens heeft geschapen en dat Hij daar een duidelijk doel mee had. Verder zijn wij het er vermoedelijk wel erover eens dat God liefhebbend is en dat Hij louter waarheid spreekt. Rechtstreeks daarmee strijden haat en leugen. Mensen die zich daaraan overgeven gaan dus tegen God in, zij dienen zonder het zelf te beseffen de satan. De profeet Jezus heeft erop gewezen dat tegen het eind van deze wereld er geestelijke machten zullen optreden die de mensen die niet in hem geloven zullen verleiden tot haat en leugen, tot moord en doodslag. In alle tijden zijn die dingen er geweest en hebben velen, vaak ook christenen, zich daaraan overgegeven. In de eindtijd zal het op een bepaald moment nauwelijks meer mogelijk zijn je tegen die verblinding te verzetten. De satan neemt - gelukkig slechts heel tijdelijk - vrijwel de hele maatschappij in handen en mensen zullen denken dat ze God dienen terwijl ze juist dwars tegen hem ingaan. Reeds de profeet Jesaja heeft daar tegen gewaarschuwd: 'Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter.' En de profeet Jezus, Gods Zoon, zegt (Johannes 16 : 2 en 3) “er komt zelfs een tijd dat iedereen die jullie doodt, meent daarmee God te dienen. Maar ze doen dat omdat ze de Vader en mij niet kennen”
Het zal toch ieder wel duidelijk zijn dat God niet wil dat mensen elkaar doden. Hij heeft dat uitdrukkelijk verboden: "gij zult niet doodslaan" en "hebt uw naaste lief als uzelf" (Leviticus 19 : 18, Matteus 22 : 39, Marcus 12 : 12 en 13, Romeinen 13 : 9, Jakobus 2 : 8). Het is des te vreselijker wanneer dit gedaan wordt uit naam van God. Het is ook ronduit belachelijk. God houdt het leven van ieder van ons in stand. Wanneer Hij iemand zou willen doden is dat in een seconde gebeurd, daar heeft Hij ons zeker niet voor nodig! Maar Hij wil dat wij leven en zijn liefde gaan beantwoorden. De satan echter heeft geen enkele rechtstreekse macht. Hij heeft onderworpen mensen nodig voor het uitvoeren van zijn acties vol haat en leugen. Hij misbruikt mensen om mensen te doden. Laat dat jou niet gebeuren!

Ieder moet en mag zelf kiezen wat hij wil geloven. Zorg wel dat je goed met elkaar vergelijkt: het leven van Jezus de Christus met dat van de profeet Mohammed, de Bijbel (b.v. Matteus 5 tot 7) met de Koran. Kies dan maar waar je denkt de God van waarheid en liefde te herkennen. Je kunt dan ontsnappen aan de verblinding die reeds nu vele mensen tot willoze slaven van de satan maakt. Geef je over aan de liefde van Christus en je zult worden bevrijd!!!