Bijbel of Koran?

Bijbel of Koran | Oproep

De verlosser

Het hart van de Bijbel, het Woord van God, is Jezus Christus. Hij is de volkomen verlosser die mensen bij God brengt. De Koran ontkent dit. Het is modern om alle religies naast elkaar te plaatsen en als gelijkwaardig te beschouwen. Als we dat doen, kunnen we onszelf wijsmaken dat we een verlicht Mens van de moderne tijd zijn die ieder in zijn waarde laat. Maar door dat te doen ontnemen we moslims en volgers van andere religies de kans om zich door Jezus Christus te laten verzoenen met God.

Christenen en moslims tegenover elkaar?

Christenen mogen moslims niet haten, bedreigen, achterstellen, verachten of wat dan ook. In tegendeel: christenen past veel gebed voor moslims omdat zij voluit naasten zijn, schepselen van onze God en Vader. Christus is ook voor hen gestorven aan het kruis en weer opgewekt. Hoe graag zouden wij zien dat moslims het wezenlijke van Gods openbaring aan de mens zouden zien en aanvaarden.

Christenen en moslims hebben veel gemeenschappelijk en kunnen op tal van punten goed samenwerken. Maar als christenen zouden zwijgen over Jezus Christus helpen ze moslims niet maar doen ze hen juist tekort. De profeet Mohammed biedt geen verlossing en het naleven van de geboden in de Koran ook niet. Koran en Bijbel staan op dit punt lijnrecht tegenover elkaar. Het is pijnlijk dat veel moslims, die zo ijverig zijn om God te dienen, nooit hebben gehoord wie Jezus Christus is.

Zelf een mening vormen over Jezus Christus

In het christendom is er geen dwang om te geloven, maar wordt de keuzevrijheid en verantwoordelijkheid neergelegd bij de individuele mens. Ieder mens moet zelf besluiten hoe hij tegenover Jezus Christus staat nadat hij kennis heeft genomen van wat er in de Bijbel over Hem wordt geschreven. Iedereen die oprecht naar God wil zoeken en een onderbouwde mening wil vormen raden we aan in ieder geval ook zelf het Nieuwe Testament te lezen of desnoods eerst alleen de bergrede (Matteus hoofdstuk 5 tot en met 7). Wie erkent dat hij vermoeid en belast is en zijn vertrouwen stelt in Jezus Christus zal verlossing vinden.

“Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.” (Matteus 11: 28-30)

Geloven betekent ook de naaste liefhebben

Wanneer we ons toevertrouwen aan Jezus Christus mogen we leren om alle naasten lief te hebben. Christenen hebben van deze naastenliefde in de loop van de geschiedenis te weinig laten zien. Maar de opdracht om onze naaste lief te hebben is daardoor niet minder waar of belangrijk.

Een nieuwe mens worden

We zijn allemaal zondige mensen, die niet voldoen aan de verwachtingen en normen van God. Het is nodig dat wij ons laten herscheppen naar het beeld van God; het beeld dat Christus ons heeft getoond. Alleen zijn boodschap is belangrijk en die laat aan duidelijkheid niets te wensen over:

"Dit wil mijn Vader: dat iedereen die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft, en dat ik hen op de laatste dag uit de dood zal opwekken" (Johannes 6:40)

"Iedereen die naar de Vader luistert en van hem leert komt bij mij" (Johannes 6: 45)

"Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij" (Johannes 14: 6)

"Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien" (Johannes 14: 9)

In dit verband is het ook heel goed om het gesprek tussen Nicodemus en Jezus te lezen en het daarbij aansluitende getuigenis van Johannes de Doper in Johannes 2: 23 tot 3: 36. Enerzijds is dit een zeer confronterend en waarschuwend gesprek, anderzijds staat het vol van belofte.

Wat moet ik doen?

God vraagt ons alleen maar om geloof. Dit geloof krijg je gratis als je er ernstig naar op zoek gaat en erom vraagt. Wanneer we de Koran en de Bijbel lezen en vergelijken kunnen we ontdekken welke boodschap hemels is en dus de moeite waard om te geloven.

Jezus waarschuwt de joodse schriftgeleerden dat Mozes hen bij de Vader zal aanklagen omdat zij Jezus niet geloven, ondanks het feit dat Mozes al over hem heeft geschreven (Johannes 5: 39-47). In Deuteronomium 18: 18 en 19 kunnen we lezen:

"E“en profeet zal Ik hun verwekken uit het midden van hun broederen, zoals gij zijt; Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen en hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik hem gebied. De man die niet luistert naar de woorden welke hij in mijn naam spreken zal, van dien zal Ik rekenschap vragen."

In een andere vertaling lezen we hier:

"Ik zal in hun midden profeten laten opstaan zoals jij. Ik zal hun mijn woorden ingeven, en zij zullen het volk alles overbrengen wat ik hun opdraag. Wie niet wil luisteren naar de woorden die zij in mijn naam spreken, zal ik ter verantwoording roepen."

Of je nu christen bent of moslim, neem deze waarschuwing ter harte; laten we de woorden van Jezus serieus nemen. Mocht je misschien menen dat hier over Mohammed gesproken wordt lees dan Jesaja 53; daar wordt ons geschetst om wat voor soort profeet het gaat.

God, de Schepper, wil dat alle mensen zijn kinderen worden; pas als wij zijn kinderen worden zal Hij vreugde in ons vinden. Jezus Christus is de enige weg om ons tot Gods kinderen te maken. We moeten ons dus overgeven aan zijn liefde. Moslims geloven in Allah de barmhartige. Jezus Christus laat ons Gods barmhartigheid zien. Wanneer een moslim Jezus Christus erkent als de weg naar God, kan hij God echt dienen.