Bijbel of Koran?

Bijbel of Koran | Enkele notities

Op het eerste gezicht zijn er misschien veel overeenkomsten tussen Bijbel en Koran, maar er blijken ook veel verschillen te bestaan tussen deze beide boeken. Een aantal van die verschillen proberen we inzichtelijk te maken in onderstaande notities.

Deze notities zijn niet bedoeld om een definitieve conclusie of een eindoordeel te vellen over een bepaald thema, maar veel meer als aanleiding om zelf de betreffende gedeelten uit de Bijbel en de Koran te gaan lezen.

Verwijzingen naar Koranteksten zijn gebaseerd op "De Koran" uit het Arabisch vertaald door prof.dr. J.H.Kramers, bewerkt door drs Asad Jaber en prof. dr. Johannes J.G.Jansen. Rainbow Pockets, vijfde druk, 2009. De Arbeiderspers, Amsterdam. ISBN 978 90 417 05983.

Om deze tekst leesbaarder te maken zijn tekstverwijzigingen uit de Koran met behulp van superscript (bijvoorbeeld XXXI-23) aangegeven. Sommige Bijbelse verwijzigingen worden eveneens als superscript weergegeven (bijvoorbeeld Mattheus 28: 19). U kunt met onderstaande link de verwijzingen verbergen.

Verberg de verwijzingen in onderstaande teksten

Inhoudsopgave

 1. Het karakter van het paradijs
 2. Over het ontstaan van Bijbel en Koran
 3. Over voorbestemming
 4. Rechtvaardigen en zondaars
 5. De Godheid van Jezus Christus
 6. Liefde of angst
 7. Spreekt de Bijbel over Mohammed?
 8. Jezus en Mohammed over zichzelf
 9. De aard van het Koninkrijk
 10. De samenstelling van de Koran
 11. Het hoofdgebod
 12. God en de Satan
 13. Adam en Eva verdreven
 14. Straf voor ongelovigen
 15. Bidden voor ongelovigen
 16. Het getal 19
 17. Beperkt aantal thema's
 18. Gebruiken of beheren van de aarde
 19. De plaats van de mens voor God
 1. De vervulling van de wet
 2. Over Joden en Christenen
 3. Noach een moslim?
 4. Maria onbevlekt ontvangen
 5. Oorlog voeren
 6. Waarde van de vrouw
 7. De waarde van een eed
 8. Visie op het huwelijk
 9. Een wrede God?
 10. Ongelovige vijanden
 11. Een harde wet
 12. In alle talen?
 13. Voor anderen leven
 14. Ouders eren
 15. Welkome regels
 16. Wiens bloed vloeit
 17. Inspiratie van het boek
 18. Dag des oordeels
 19. Onderwerping

Enkele verschillen tussen Koran en Bijbel

 1. Het karakter van het paradijs
  Het paradijs van de Koran is aards, zoals onder meer blijkt uit deze tekstgedeelten:
  • Gaarden waar rivieren onder stromen II-25, waar de gelovige eeuwig leeft met rein gehouden echtgenoten en welgevallen van God III-15, waarin de voeding duurzaam is en ook schaduw XIII-35.
  • Er is blijvend geneucht IX-21 en er zijn heerlijke woningen IX-72, en wat zij willen XVI-31, XXXXII-22.
  • Er zijn rangen XVII-21.
  • Zij zullen gesierd worden met armringen van goud en gekleed in groene klederen van satijn en brokaat, terwijl zij leunend liggen op rustbanken XVIII-31, levensonderhoud des morgens en des avonds XIX-62, parelen en zijde XXII-23, kommen van goud en daarin wat de zielen kunnen verlangen en waarvan de ogen genieten XXXXIII-71, rivieren van wijn genotvol voor de drinkenden XXXXVII-15.
  • God paart hen aan wit- en grootogige gezellinnen LII-20; er zijn daar gezellinnen die haar blik neerslaan die geen mensenkind voor hen noch een demoon heeft bezoedeld LV-56, wit-ogigen wel besloten in de tentverblijven LV-72, onder hen gaan rond eeuwig-levende knapen met kommen LVI-17, knapen als rondgespreide parelen LXXVII-19, gezellinnen met geronde boezem LXXVIII-33, zuivere wijn welverzegeld met muskus LXXXIII-25.
  De Bijbel spreekt over buik en spijze die vergaan en over een leven vergelijkbaar met dat van de engelen. Een geestelijk leven waarbij God alles zal zijn in allen en alle broeders en zusters van Christus kinderen van God zullen zijn, in ware gerechtigheid en heiligheid.
 2. Over het ontstaan van Bijbel en Koran
  De Koran is volgens de profeet Mohammed zelf exclusief aan hem als laatste der profeten geopenbaard. De Bijbel is de neerslag van eeuwenlange openbaring door God aan zeer velen, culminerend in de komst van de Christus.
 3. Over voorbestemming
  De Koran spreekt van een God die bewust voorbestemt voor de hel en geloof voor velen onmogelijk maakt X-74, XVII-13, XVII-46, XVIII-57, XXII-53, LXIV-2, LXX-19-22 en vele andere verzen. De Bijbel spreekt slechts in uitzonderingsgevallen over mensen waarvan het hart wordt "verhard" zoals bij Esau en Farao, alle anderen worden bij de voortduur opgewekt, vaak zelfs gesmeekt om zich over te geven aan de liefde van God. In Ezechiël 18:34 lezen we:
  "Denken jullie dat ik het toejuich als een slecht mens sterven moet?" - spreekt God, de HEER. "Nee, ik wil dat hij tot inkeer komt en in leven blijft."
 4. Rechtvaardigen en zondaars
  In de Koran is God alleen barmhartig voor "recht geleiden", dat wil zeggen de volgers van de boodschapper Mohammed VII-56. De Bijbel spreekt over een God die zondaren lief heeft en zelfs de Zoon, Jezus Christus, zendt om voor hen te lijden en de Satan te overwinnen: zodat allen die Hem aannemen worden bevrijd van slavernij aan de Satan.
 5. Is Jezus Christus goddelijk?
  De Koran ontkent de Godheid van Christus en verbiedt Hem te aanbidden II-116, >IV-171, >V-72-75, >V- 17, >VI-101, >XI-101, >IX-30,31, >V-116, >X-68-70, >III-80, >XVII-111, >XVIII-4-5, >XIX-35, >XIX-88-91, >XXI-26, >LXXII-2-3. Hij is slechts een profeet. Christus is een schepsel net als Adam III-59 en Mozes III-84. Mohammed is de laatst sprekende en dus beslissend X-94, II-41. Ontkend wordt ook de kruisdood van Jezus IV-157. De Bijbel kondigt al voor de geboorte van Christus aan: Hij zal een teken zijn dat betwist wordt Lucas 2: 34.
 6. Liefde of angst
  De God van de Koran vraagt gehoorzaamheid, geen liefde maar vreesVII-2.
 7. Spreekt de Bijbel over de profeet Mohammed?
  Volgens de Koran hebben de Thora (vermoedelijk heel het Oude Testament) en het Evangelie (Nieuwe Testament) gesproken over de boodschapper Mohammed. Een aantal voorbeelden van dergelijke verwijzingen zouden zijn:
  * de eerste van de broedersVI-14 Romeinen 8: 29
  * de beloofdeVII-157 Heel het Oude Testament
  * Mohammed versus Messias IX-29,33 Heel de Bijbel
  * degene die reinigtIII-107 bijvoorbeeld 1 Johannes 1: 7-9, Jesaja 53
  * barmhartigheid voor de wereldwezensXXI-107 Romeinen 8: 20, 21
  * de hoeksteen overlevering al-Boecharie Psalm 118: 22 en Jesaja 28: 16
  * machtsvolkomenheidLXIII-8 Matteus 28: 18
  Dit zijn allemaal Bijbelse uitdrukkingen die op Christus betrekking hebben. De Koran stelt Mohammed in de plaats van Christus, maar de Bijbel biedt daar geen ruimte voor.
 8. Wat zeggen Mohammed en Jezus over zichzelf?
  Mohammed getuigt van zichzelf dat hij de boodschapper is met uitsluiting van ieder na hem en ter vervanging van ieder voor hem. Christus getuigt ook van zichzelf, maar eerst heeft God zelf publiekelijk van hem gezegd:
  "Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde Matteus 3 : 17
  . Zie ook Lucas 2 met de engel als boodschapper en het hemels engelenkoor. Zijn komst werd voorspeld geduren vele eeuwen. De Bijbel omvat meer dan honderd verwijzingen naar zijn komst, zoals Jesaja 9:1-6 en Jesaja 53. Het duidelijkst spreekt echter Christus zelf in bijvoorbeeld de bergrede Matteus 5-7 en in Matteus 16 vers 17 wanneer Hij tegen Petrus zegt dat de Vader Petrus heeft geopenbaard dat Jezus de zoon van de levende God is. Voor moslims is het goed te lezen dat Christus zijn liefde zeker niet beperkte tot de Joden. Tot de meeste van hen sprak Hij in gelijkenissen, zodat alleen zij met een ontvankelijk hart het zouden kunnen begrijpen Mattheus 13: 13-15. Tot de Samaritaanse vrouw sprak Hij echter heel duidelijke taal:
  "Dat ben ik, die met u spreekt" Johannes 4: 26
  Zij geloofde Hem en velen in Sichar kwamen eveneens tot geloof. Moslims ontkennen dat God een zoon zou hebben. Het feest van het echte evangelie is nu juist dat door Christus alle mensen die hem belijden zonen en dochters van God zullen worden, daartoe reeds bestemd van voor de grondlegging der wereld Efeziërs 1: 3-14. Het gaat natuurlijk niet over kinderen van het vlees, maar door de Geest (lees hierover bijvoorbeeld 1 Korinthiërs 15).
 9. De aard van het koninkrijk in Bijbel en Koran
  Het koninkrijk van de Islam is werelds evenals het Joodse: Jeruzalem, Mekka, Medina en uiteindelijk de hele aarde. Het koninkrijk van God is niet van deze wereld. Het is in de eerste plaats van geestelijke aard en omvat alle zichtbare en onzichtbare dingen in heel de kosmos.
 10. De samenstelling van de Koran
  De Koran bestaat uit:
  1. Verhalen die uit de Bijbel zijn overgenomen, vaak in sterk gewijzigde vorm.
  2. Getuigenissen over de almacht en heerlijkheid van de Almachtige. Die kunnen door christenen alleen maar meegezongen worden. In de bijbel staan evenwel veel volledigere en mooiere uitspraken.
  3. Beloften voor de "rechtgeleiden", de moslims, d.w.z. zij die gehoorzaam zijn aan Allah en zijn profeet.
  4. Bedreigingen voor allen die Mohammed niet volgen als exclusief boodschapper van God.
  De kern van het Oude Testament en het Nieuwe Testament, namelijk het herstel van de mens als ambtsdrager van God door Christus, ontbreekt geheel.
 11. Het hoofdgebod
  Nergens in de Koran wordt het hoofdgebod van de aloude wet van God doorgegeven: Liefhebben van God en de naaste.
 12. God en de Satan
  De Koran stelt dat er een soort verbond is tussen God en de Satan over wie welke mensen zal krijgen XV-28-42, XVII-61-65.
 13. Adam en Eva verdreven
  Niet God, maar de Satan heeft volgens de Koran Adam en Eva uit het paradijs verdreven VII-27.
 14. Straf voor ongelovigen
  Ongelovigen moeten volgens de Koran ook op aarde worden gestraft VIII-12, VIII-65, IX-5, IX-39, IX-123, XVII-58. Vergelijk dit bijvoorbeeld met Matteus 13.
 15. Bidden voor ongelovigen
  Voor ongelovigen, zelfs familieleden, mag je niet bidden IX-113. Christus bidt voor hen die hem ter dood brengen Lucas 24:34 en Hij gebiedt ons:
  "Heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel" Matteus 5: 44, 45.
 16. Het getal 19
  Volgens vele moslims vormt het priemgetal 19 dat veelvuldig in en rond de Koran voorkomt het bewijs van de goddelijke oorsprong. Zo wordt de hel bewaakt door 19 engelen, er zijn 114 soera's (6x19), Allah is de eerste (1) en de laatste (9), de komeet van Haley komt iedere 76 jaar (4x19), er zijn 209 botten in ons skelet (11x19), er zijn 114 elementen (6x19), het aantal keren dat het woord Qu'ran in de Koran voorkomt is 57 (3x19) enzovoort. De Bijbel houdt zich verre van dit soort numerologie.
 17. Beperkt aantal thema's
  De Koran geeft een eindeloze herhaling van een beperkt aantal thema's. Het doorlopend reciteren daarvan vraagt niet om nadenken of diepere bezinning, maar geeft een soort trance, opgewekt door litanieën. De Bijbel geeft juist grote verantwoordelijkheid aan de individuele gelovige om God's Woord zelf toe te passen na grondige studie en in samenwerking met alle christenen.
 18. Gebruiken of beheren van de aarde
  De Koran leert dat God alles op aarde voor de mens heeft geschapen II-29. De Bijbel leert dat de mens is geschapen om alles te beheren als rentmeester tot eer van God Genesis 26-30.
 19. De plaats van de mens voor God
  De Bijbel schildert ons een mens die bedoeld is als medewerker van God, in de Koran is hij een slaaf, Adam geeft geen namen, maar krijgt die van God opgegeven II-31.
 20. De vervulling van de wet
  Volgens de Koran is niet Christus de vervulling van de wet (Thora) maar is de Koran gezonden tot waarmaking van de Thora II-41, II-89. De kern van de wet, namelijk 'liefde', komt echter in de Koran niet aan bod.
 21. Over Joden en Christenen
  De Koran spreekt zeer wisselend over Joden en Christenen. Soms mild II-62, II-199, II-256, III-55, V-13, V-69, VIII-67. Vaak echter ook oproepend tot strijd III-151, V-33, VIII-12, VIII-65, IX-5, 29-33, 123, XVII-16.
 22. Noach een moslim?
  Volgens de Koran waren Noach, Abraham, Isaak, Jacob en Mozes moslims II-131, 132, 136, >III-67 ,III-95,96, >X-71, >XVIII-66. Abraham leefde evenwel ca 1700 voor Christus en dus ca 2300 jaar voor Mohammed.
 23. Maria onbevlekt ontvangen
  Van de onbevlekte ontvangenis van Maria worden geheel verschillende verslagen gegeven. Hij zegt slechts "word" III-47, of er is sprake van het inblazen van de Geest XXI-91, >LXVII-12, beelden en woorden passen bij de Bijbelse beschrijving. Maar ook de vleselijke gedachte dat de Geest de vorm van een welgevormd menselijk wezen aannam XIX-16-23.
 24. Oorlog voeren
  Oorlog voeren is een opdracht, stelt de Koran II-216, >II-244, III-200, IV-74, 76, 86, 104, IX-39, XXXXVII-4, XXXXVII-35, LXI-6. De Bijbel draagt ons op:
  "Stel voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven." Romeinen 12:18
  .
 25. Waarde van de vrouw
  De vrouwen zijn niet gelijkwaardig aan de mannen (een akker om te doen wat je maar wilt, mits na gebed) II-223, vrouwen hebben halve waarde als getuige II-282. Opstandige vrouwen mag je slaan IV-34, kunnen worden verstoten II-227-232.
 26. De waarde van een eed
  Moslims zijn niet altijd gehouden aan hun eden II-225, >V-89. De vraag is of eden aan " ongelovigen " als geldig worden gezien. Christus zegt:
  "Laat jullie ja ja zijn, en jullie nee nee: wat je daaraan toevoegt komt voort uit het kwaad." Matteus 5:36
  .
 27. Visie op het huwelijk
  Een vrouw mag volgens de Koran gelukkig niet tegen haar wil tot echtgenote genomen worden IV-19 en scheiding is niet verboden IV-130.
 28. Een wrede God?
  De Koran schildert soms een God die sadistisch is, voor de God van de Bijbel, die liefde is, komt dit neer op blasfemie IV-56, XXXX-71-72. Ook zou God volgens de Koran de Satan hebben misleid XV-39. Zie ook XVIII-74-81, XXII-19-21.
 29. Ongelovige vijanden
  De Koran leert dat ongelovigen vijanden zijn IV-101. Mohammed heeft de wezenlijke godsdienst om haar de overhand te geven over alle godsdienst XXXXVIII-28, LXI-9. Gedood mogen worden alle leugengissers, dat wil zeggen joden en christenen, atheïsten en polytheïsten LI-10.
 30. Een harde wet
  Op overtredingen staan strenge straffen: handen afhakken bij diefstal V-38, oog om oog V-45, bloedwraak XVII-33. Velen verwijzen naar de Mozaïsche wetgeving in Exodus en Deuteronomium. Er is echter een verschil in tijd van circa 1800 jaar. De komst van Christus geeft een koerswijziging in bestraffing omdat er dan ook een vervulling van de profetie is. De Messias is gekomen, er is geen sprake meer van een speciaal volk waarvoor deze scherpe wetten gelden. Er is een Middelaar tussen God en mensen. Christus zegt:
  "Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: "Een oog voor een oog en een tand voor een tand" En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet" Matteus 5: 39.
  en hij laat de overspelige vrouw gaan met de opdracht niet meer te zondigen Johannes 8 : 11
 31. In alle talen?
  De Koran leert een keuze van God voor de Arabische taal XVI-103, XX-113, XXXXII-7, XXXXIII-3, XXXXVI-12. In Handelingen 2: 1-13 lezen wij dat de Heilige Geest het goede nieuws in alle talen doet verkondigen.
 32. Voor anderen leven
  De moslim wordt slechts "rechtgeleid" ten bate van zichzelf XVII-15 in dit en het toekomende leven. De Bijbel spreekt voortdurend over de noodzaak tot het loslaten van alle zelfzucht en wekt ons op ons te richten op God en de naaste.
 33. Ouders eren
  De Koran leert dat ouders eerbiedig en barmhartig moeten worden behandeld XVII-24. Een aansporing om hen lief te hebben ontbreekt echter.
 34. Welkome regels
  In de Koran worden voor Mohammed een aantal specifieke soera's opgenomen, die zijn leven eenvoudiger maken:
  • Een speciale soura tegen ongehoorzame familieleden MXI.
  • Uitzonderingspositie voor toegestane aantal vrouwen XXXIII-50.
  • Ieder verzet tegen Mohammed maakt doemwaardig.
  • 20% van de buit van de heilige oorlog. Van Christus werden zelfs zijn kleren afgenomen en Hij stierf voor onze zonden.
  • Voor vertrouwelijk advies van Mohammed moet aan hem een liefdegave worden gegeven LVIII-12.
  • Mohammed roept ook rechtstreeks op tot gehoorzaamheid aan zijn persoon LXXI-3, 21.
 35. Wiens bloed vloeit?
  Door het werk van Mohammed is veel bloed vergoten in heilige oorlogen. Helaas hebben ook christenen zich daar schuldig aan gemaakt b.v. in de kruistochten (tussen 1095 en 1271). Christus daarentegen gaf zijn bloed voor alle mensen, ja de hele kosmos. Zijn koninkrijk is niet van deze wereld. Plundertochten en het verwerven van gebied door geweld zijn daarmee in strijd. Christus legde de basis voor de herschepping van de mens van God, kennende goed en kwaad en het kwade verwerpend.
 36. Inspiratie van het boek
  De Koran zou door Gabriël geïnspireerd zijn. Het was evenwel juist Gabriël die aan Maria de geboorte aankondigde van Jezus, die "Zoon van de Allerhoogste" zal worden genoemd aan wie de troon van zijn vader David zal worden gegeven. Lucas 1: 26-32. Dit zijn tegenstrijdige zaken. We mogen er toch wel zeker van zijn dat Gabriël de Christus nooit zou afvallen. De Bijbel daarentegen is niet geïnspireerd door een engel, maar door de Heilige Geest.
 37. Dag des oordeels
  Blijkens soura LXXII-26-28 weet niemand de tijd van het laatste oordeel dan God en Mohammed. Christus zegt dat God alleen die dag en dat moment weet; zelfs de Zoon weet het niet Matteus 24: 36. Hierop is een reactie gekomen waarin wordt gesteld dat ook Mohammed niet wist wanneer dit zou zijn maar wel dat er tekenen zouden zijn die eraan vooraf gaan. Ik laat de reactie hier volgen: Zo weet bijvoorbeeld ook profeet Mohamed (vrede zij met hem), net als alle andere profeten waaronder profeet Jezus (vrede zij met hem) niet wanneer de dag des oordeels komt. Wel worden er er signalen genoemd wanneer deze dag dichterbij komt. In verschillende ayaat zijn verwijzingen te vinden naar de Laatste Dag. In soera De Rook10 is sprake van de rook die de hemel zal afgeven op deze Dag. Ook in andere soera's, zoals soera De Resurrectie 75, soera De Splijting 82, soera De Uiteenscheuring 84 en soera De Onoverkomelijke Gebeurtenis 56 zijn vertellingen over en verwijzingen naar de Laatste Dag.
 38. Onderwerping
  Allah vraagt onderwerping, de God van de Bijbel wil onze Vader zijn en vraagt ons om Hem lief te hebben. De boodschap van de Koran is kortweg knielen of branden, de Bijbel werft kinderen voor God.